Support Forums (सहयोग मागौ, सहयोग गरौं)

  • Forum
  • ICU Bed Request (आइसीयु बेडको निम्ति अनुरोध)
   ➤ तपाई वा तपाईको कोभिड संक्रमति बिरामीको निम्ति ICU Bed को आवश्यकता परेको छ भने यहाँले 'New Topic' मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ । ➤ यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने Replies मार्फत ICU Bed को व्यवस्था गरेर वा सो सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
  • 253,687
  • 16
  • Ventilator Request (भेन्टिलेटरको निम्ति अनुरोध गर्नुहोस)
   ➤ तपाई वा तपाईको कोभिड संक्रमति बिरामीको निम्ति Ventilator को आवश्यकता परेको छ भने यहाँले 'New Topic' मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ । ➤ यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने Replies मार्फत Ventilator को व्यवस्था गरेर वा सो सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
  • 0
  • 0
  • ujesucyec
  • Oxygen Request (अक्सिजनको निम्ति अनुरोध गर्नुहोस)
   ➤ तपाई वा तपाईको कोभिड संक्रमति बिरामीको निम्ति Oxygen को आवश्यकता परेको छ भने यहाँले 'New Topic' मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ । ➤ यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने Replies मार्फत Oxygen को व्यवस्था गरेर वा सो सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
  • 0
  • 0
  • axfiqox
  • Medicine Request (औषधिको निम्ति अनुरोध गर्नुहोस)
   ➤ तपाई वा तपाईको कोभिड संक्रमति बिरामीको निम्ति Medicine को आवश्यकता परेको छ भने यहाँले 'New Topic' मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ । ➤ यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने Replies मार्फत Medicine को व्यवस्था गरेर वा सो सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
  • 9,987
  • 6
  • Plasma Request (प्लाज्मा दानको निम्ति अनुरोध)
   ➤ तपाई वा तपाईको कोभिड संक्रमति बिरामीको निम्ति Plasma को आवश्यकता परेको छ भने यहाँले 'New Topic' मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ । ➤ यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने Replies मार्फत Plasma को व्यवस्था गरेर वा सो सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
  • 0
  • 0
  • Emergency Vehicle (आकस्मिक साधनको निम्ति अनुरोध)
   ➤ तपाई वा तपाईको कोभिड संक्रमति बिरामीको निम्ति Ambulance वा अन्य साधन (कार/ट्याक्सी/बाइक आदि) को आवश्यकता परेको छ भने यहाँले 'New Topic' मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ । ➤ यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने Replies मार्फत एम्बुलेन्स, कार, ट्याक्सी, बाइकको व्यवस्था गरेर वा सो सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
  • 0
  • 0