Plasma Request (प्लाज्मा दानको निम्ति अनुरोध)

➤ तपाई वा तपाईको कोभिड संक्रमति बिरामीको निम्ति Plasma को आवश्यकता परेको छ भने यहाँले 'New Topic' मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ । ➤ यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने Replies मार्फत Plasma को व्यवस्था गरेर वा सो सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।

  • हाल कुनैपनि अनुरोध गरिएको छैन !
  • यो खण्डमा कुनै अनुरोध छैन, नयाँ अनुरोध (Request) गर्न तलको फारम भर्नुहोस् !
Create New Request Post in “Plasma Request (प्लाज्मा दानको निम्ति अनुरोध)”
Your information: